De Nederlandsche Bank

De verantwoordelijkheid voor het prudentieel toezicht berust bij de Nederlandse Bank (DNB). Het prudentieel toezicht is het toezicht op de bedrijfseconomische gezondheid van de financiële ondernemingen in Nederland. Hoofddoel van het prudentieel toezicht is erop toezien dat financiële ondernemingen hun verplichtingen ten opzichte van hun afnemers (consumenten en bedrijven) kunnen nakomen. Een verzekeraar moet in staat zijn de kosten van de verzekerde te vergoeden. In het kader van het prudentieel toezicht houdt DNB toezicht op verzekeraars.

DNB verleent vergunningen voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf, dus o.a. zorgverzekeraars. Bij het toekennen van een vergunning aan een nieuwe verzekeraar let DNB onder meer op:

  • De aard en omvang van de risico’s van de verzekeringsactiviteit, en de gewenste solvabiliteit van het verzekeringsbedrijf. (Solvabiliteit houdt in dat een onderneming in staat moet zijn om aan haar geldelijke verplichtingen te voldoen). De risico’s zij niet alleen van financiële en verzekeringstechnische aard, maar betreffen ook zaken als concurrentie en demografische ontwikkelingen;
  • Of de kandidaat-verzekeraar de administratieve organisatie op orde heeft, inclusief ICT.
  • Ten slotte of de directies en bestuurders bekwaam en betrouwbaar zijn. In het toezicht daarop komen onder mee de solvabiliteit en het bedrijfsresultaat aan bod.

Een verzekeraar kan ondanks goede besturing en toezicht in de problemen raken. Bijvoorbeeld als de verzekeraar niet meer kan voldoen aan zijn betalingsverplichtingen. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan DNB dan licht of zwaardere maatregelen nemen. Dit gebeurt altijd in het belang van de polishouders.

DNB kan de volgende sancties stellen:

  • Aanwijzingen geven en een stille curator benoemen;
  • Een dwangsom of bestuurlijke boete opleggen;
  • De beschikkingsmacht van de verzekeraar ontnemen over waarden als beleggingen en liquide middelen;
  • Tot uitvoeren van een saneringsplan dwingen als de verzekeraar niet in staat is aan de solvabiliteitseisen te voldoen.

Wat is de rolverdeling tussen de Nederlandsche Bank en de AFM?

De Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM werken samen, vanuit hun eigen rol. De AFM houdt toezicht op het gedrag van ondernemingen, DNB houdt prudentieel toezicht. Dit houdt in dat DNB erop toeziet of partijen op de financiële markten aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. De AFM en DNB werken onder meer samen bij de verlening en intrekking van vergunningen.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening