Zorgverzekeringswet

De Zorgverzekeringswet (Zvw) is sinds 1 januari 2006 ingevoerd als opvolger van de particuliere ziektekosten verzekering en de Ziekenfondswet. De basisverzekering is verplicht voor alle inwoners of personen die behoren tot de kring der verzekerden. Alle personen die behoren tot de kring de verzekerden moeten vanaf het bereiken van de 18 jarige leeftijd premie betalen. De zorgverzekeringswet valt onder de sociale verzekeringen.

Financiering van de zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet wordt niet alleen gefinancierd door premie die de verzekerden betalen aan de zorgverzekeraars, maar ook door de inkomensafhankelijke bijdrage die geheven wordt over loon, AOW, (pre)pensioen, VUT, lijfrente-uitkering of een andere uitkering. Het hele systeem is gebaseerd op het solidariteitsprincipe en iedereen heeft het zelfde (basis)pakket .

Invoering

Het nieuwe zorgstelsel is ingevoerd door minister Hoogervoorst die tijdens Balkenende 1 en 2 minister van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) was. Op dat moment was er geen onderscheid meer tussen het particuliere stelsel en het ziekenfonds. Iedereen die extra zorg wil verzekeren kan dit rechtstreeks doen bij een zorgverzekeraar. De zorgverzekeraars bieden allen verschillende aanvullende pakketten aan.

Wijzigingen zorgstelsel

Om het zorgstelsel in de komende jaren betaalbaar te houden, heeft het kabinet plannen om de AWBZ met ingang van 2015 te hervormen. Alleen de zwaarste, langdurige zorg zou dan nog vergoed worden vanuit de AWBZ. De huidige AWBZ verdwijnt en wordt per 1 januari 2015 omgevormd tot de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz). Bovendien worden onderdelen van de AWBZ overgeheveld naar bestaande maar aangepaste wetten namelijk de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Bovendien speelt er discussie over de vrije artsen keuze. De Tweede Kamer heeft onlangs ingestemd met een aanpassing van deze wet, waardoor zorgverzekeraars niet langer de verplichting hebben ook voor niet-gecontracteerde zorg te betalen.

Wat valt onder welke wet?

Wet langdurige zorg(uitvoeringsinstanties)

 • Permanent toezicht en 24 uurs zorg;
 • Zorg in een instelling of zorg thuis;
 • Volledig pakket aan zorg;
 • Zorg voor de meest kwetsbaren;
 • Zware psychiatrische problematiek langer dan 3jaar;

De Zorgverzekeringswet(zorgverzekeraars)

 • Persoonlijke verzorging;
 • Extramurale (= zorg buiten zorginstelling) behandeling;
 • Extramurale palliatieve zorg waarbij lijden zo veel mogelijk beperkt en verzacht wordt;
 • Intensieve kindzorg;
 • Langdurige GGZ met een behandeling korter dan 3 jaar;

Wet maatschappelijke ondersteuning(gemeenten)

 • De gemeente kijkt naar zorg en ondersteuning die iemand al krijgt vanuit andere wetten, zoals de Jeugdwet waarbij bijna alle zorg aan kinderen tot 18 jaar wordt gegeven als het gaat om opgroei- en opvoedproblemen;
 • Ondersteuning bij zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg;
 • Beschermd wonen en opvang;
 • Clientondersteuning;

Aanvullende zorg

Zelf af te sluiten zorg dit betreft een vrijwillige verzekering, vaak gericht op zorg met een privaat en niet direct medisch noodzakelijk karakter.

Belangrijkste eigenschappen van de basisverzekering:

Natura basisverzekering: deze verzekering is goedkoper dan de andere variant omdat zorgverzekeraars inkoop afspraken heeft gemaakt met de zorgverleners. De klant krijgt 100% vergoeding wanneer hij zorg geniet bij een gecontracteerde zorgverlener.

Restitutie basisverzekering: deze verzekering is duurder dan de andere variant omdat de klant keuze vrijheid heeft in zijn keuze van zorgverlener.

No-Claim: de in 2005 ingevoerde no-claim regeling is in 2008 vervangen door het eigen-risico. De no-claim regeling had betrekking op iedereen die 18 jaar of ouder is en premie betaalde voor de basisverzekering. Als er minder dan €255,-(één zorg jaar)zorg gebruikt was onder de basisverzekering dan ontvangt de verzekerde dit bedrag terug. Bepaalde kosten vallen niet onder de no-claim bijvoorbeeld huisartsen zorg.

Eigen-risico: elke persoon die premie betaald voor de basisverzekering en zorgkosten maakt heeft vanaf 2008 te maken met een verplicht eigen-risico. Het bedrag past de overheid tot op heden elk jaar aan. Alle zorgkosten tot het vastgestelde bedrag van het betreffende jaar moet de verzekerde zelf betalen. Bepaalde kosten vielen niet onder het eigen risico bijvoorbeeld huisartsenzorg.

Compensatie eigen-risico: personen met een door de overheid erkende chronische ziekte krijgen compensatie van het eigen-risico. Het is al zeker is dat deze groep het eigen-risico zal opgebruiken. Het Centraal Administratie Kantoor (Het CAK ) doet automatisch de afhandeling hiervan.

Zorgtoeslag: personen boven de 18 jaar die premie betalen voor de basisverzekering en een laag inkomen hebben kunnen van de overheid zorgtoeslag ontvangen. De hoogte van het inkomen wordt elk jaar vastgesteld door de overheid. Deze toeslag helpt de verzekeren om hun premie te betalen.

Verzekeraars: deze voeren de zorgverzekeringswet uit en hebben door het verplichte karakter van de zorgverzekeringswet een acceptatie plicht voor de basisverzekering.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening