Woonland

Het woonland levert de medische zorg. Dit gebeurt volgende regels van dat land. De term hiervoor is “woonlandpakket”. Voor iemand die in Nederland woont, gaat het dus om het dekkingspakket van zorgverzekeringswet (en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de AWBZ).

Woonlandbeginsel

Het woonlandbeginsel geldt onderling voor de landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn de landen van de Europese Unie (EU), plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Zwitserland is geen lid van de EER, maar doet wel mee met de afspraken over sociale zekerheid.

Verdragsafspraken EER

Iedere Europese lidstaat bepaalt zelf de omvang van zijn sociale stelsel. Als iemand in het kader van het vrije verkeer van personen niet in hetzelfde land woont en werkt, rijst de vraag waar deze persoon dan is verzekerd: in het woonland of n het werkland? Omdat onduidelijkheid hierover het vrije verkeer van personen zou kunnen belemmeren, heeft de EU in 1971 een coördinatieverordening op het gebied van de sociale zekerheid vastgesteld: de EG- verordening 883/2004. De EG- verordening is een voorbeeld van een verdrag tussen meerdere landen. Dit soort verdragen heet “multilateraal verdrag”.

Afzonderlijke verdragen

Nederland heeft met enkele landen buiten de EER afzonderlijke verdragen gesloten over de sociale zekerheid van onderdanen. Dit soort verdragen heet “bilateraal verdrag”. Bilateraal wil zeggen: tussen twee partijen. De landen zijn: Australië, Bosnië en Herzegovina, Kaapverdië, Kroatië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije.

De wet en de verdragen gebruiken niet de term “wonen”, maar ingezetenschap”. Ingezetenschap is een iets ruimer begrip dan wonen. Voor het gewone gebruik zijn de verschillen niet belangrijk. Ze gaan pas een rol spelen bij tijdelijk verblijf, of bij bijzondere categorieën (bijvoorbeeld zeelieden op de internationale vaart).

Woonlandsituaties

Er zijn vier woonlandsituaties mogelijk:

  • Nederland: geeft recht op het woonlandpakket van Nederland.
  • Ander EER - land: geeft recht op het woonlandpakket van dat EER – land
  • Verdragsland buiten de EER: geeft recht op zorg volgens de regels van het bilaterale verdrag.
  • Niet – verdragsland: geen afspraken, het woonland bepaalt de rechten en plichten.

Voorbeelden

Spanje
Een Nederlands gezin verhuist naar Spanje. Ze beginnen een camping. Spanje is het woonland geworden, daarom heeft men recht op het Spaanse woonlandpakket.

Thailand
Een Nederlands echtpaar vestigt zich in Thailand. Het echtpaar verliest hiermee het recht op het Nederlandse woonlandpakket. Nederland heeft geen verdrag over sociale zekerheid met Thailand. Of het echtpaar recht heeft op zorg, hangt af van de Thaise wetgeving.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening