Thuiszorg en welzijnsvoorzieningen

U kunt een beroep doen op thuiszorg indien u thuis verzorging, verpleging of huishoudelijke hulp nodig heeft. Mensen die in aanmerking komen voor thuiszorg zijn ouderen, mensen met een chronische ziekte of mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. De Nederlandse overheid wil dat de toegankelijkheid voor thuiszorg makkelijk en bereikbaar is en dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

Thuiszorg kan vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) of vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) worden vergoed.

Voor thuiszorg vanuit Wmo kan men bij de gemeente terecht. Samen met de gemeente kan er worden nagegaan wat de mogelijkheden zijn. Hierbij is wel van belang dat men zelf de verantwoordelijkheid neemt om de zorg te organiseren. Vanaf 2015 wil het kabinet dat gemeenten de taken uitvoeren die onder de AWBZ vallen. Het gaat om begeleiding en persoonlijke verzorging. Huishoudelijke hulp vanuit de Wmo wordt aangepast; men kan in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo als dit echt noodzakelijk is. Indien men gebruik maakt van voorzieningen vanuit de Wmo dient men rekening te houden met een verplichte eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage vanuit de Wmo kan per gemeente verschillen.

Medische kosten die niet vanuit de zorgverzekering vergoed worden en bijna voor iedereen onbetaalbaar zijn, kunnen onder de AWBZ vallen. Indien men in Nederland woont of werkt, is men verzekerd voor de AWBZ. De premie wordt betaald via het loon of een uitkering. Ook kan men deze direct aan de Belastingdienst betalen.

Voor thuiszorg vanuit de AWBZ is een indicatie van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) noodzakelijk. Het CIZ indiceert of toetst uw recht op AWBZ-zorg en informeert hoeveel zorg men kan ontvangen en in welke vorm. Het gaat om: verzorgingshuiszorg of verpleeghuiszorg, hulp na beroerte of hartinfarct en hulp bij psychische problemen met betrekking tot ouderdom. Indien men gebruik maakt van zorg vanuit de AWBZ dient men rekening te houden met een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage hangt van een aantal factoren af zoals de leeftijd, het inkomen en de gezinssituatie. Voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar geldt geen eigen bijdrage.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen per e- mail zorg@heilbron.nl of via telefoonnummer 0182- 30 44 88.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening