Polisaanhangsel

Bij het aanvragen van een zorgverzekering zal na acceptatie een polis aangemaakt worden. Op dit polisblad staat het volgende: de naam, het adres, de woonplaats, de geboortedatum en het bsn-nummer van alle verzekerden. Tevens staat de soort zorgverzekering er op vermeld en eventueel de aangevraagde aanvullende verzekeringen.

In een enkel geval is bij een topdekking medische selectie mogelijk. Wanneer de aanvraag hiervoor de medische acceptant geaccordeerd is, wordt deze uiteraard ook op het polisblad vermeld. Wanneer deze aanvraag wordt afgewezen, dan wordt een verzekerde een ‘lagere’ aanbieding gedaan. Indien de kandidaat-verzekerde hiermee akkoord gaat, zal deze aanvullende verzekering op het polisblad vermeld worden. Verder staat de verzekeringsperiode, de premie, het (vrijwillige) eigen risico en de eventuele collectiviteit (werkgever c.q. branche) en de gegevens van de assurantietussenpersoon vermeld. Het polisblad kan gezien worden als het bewijs van een verzekering.

Aanvullende teksten, die normaliter niet op het polisblad vermeld staan, worden vermeld in de bijlage. In het verzekeringsjargon noemt men dit het polisaanhangsel. Deze stuurt de maatschappij of het intermediair gelijk mee met de polis. In de regel wordt de polis aan het eind van het verzekeringsjaar verstuurd. Wanneer een verzekerde overstapt naar een andere verzekeraar en de polis gaat met terugwerkende kracht in per de eerste van de maand waarin de verzekering is afgesloten, wordt de polis verstuurd als de verzekering al loopt. Vaak stuurt de verzekeringsmaatschappij of tussenpersoon op het moment dat de polis ingaat, een e-mail waarin bevestigd wordt dat de aanvraag akkoord is bevonden en de polis zo spoedig mogelijk volgt.

Wanneer een verzekering ingaat, worden naast de polis en het bijbehorende polisaanhangsel, ook de polisvoorwaarden gestuurd. Hierin staat exact omschreven wat er precies gedekt is en wat er onder een bepaalde zorgverlener wordt verstaan. Wanneer zich aan het eind van het verzekeringsjaar wijzigingen voordoen, dan kan de verzekeraar er voor kiezen om alleen bijlage te sturen met wijzigingen die verwijzen naar de polisvoorwaarden. Wanneer de polis wijzigt, dan kiest de verzekeraar er meestal voor om nieuwe polisvoorwaarden te sturen.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening