Militaire dienst en overstappen

Wanneer men in militaire dienst gaat, is men verplicht om de zorgverzekering bij de Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK) af te sluiten. Bij indiensttreding wordt de militair door Defensie voor deze verzekering aangemeld bij de feitelijk uitvoerend verzekeraar (Univé). Als verzekerd militair heeft men recht op vergoedingen volgens het Basispakket en de Uitbreiding Basispakket. Men ontvangt daarvoor een Bewijs van Inschrijving. De verschuldigde premie wordt automatisch door het NSK berekend en ingehouden op de bezoldiging. Dit houdt in dat de verzekering(en) schriftelijk bij de huidige verzekeraar moet worden opzegt. Men dient een kopie mee te sturen van de aanstellingsbrief van het ministerie van Defensie of van het bewijs van inschrijving van de SZVK.

De keuze van zorgverlener

De militair in werkelijke dienst is verplicht zich voor medische zorg in eerste instantie te wenden tot de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’n). Indien medische zorg buiten defensie noodzakelijk is, dient men het verwijsbeleid ten behoeve van civiel consumeren te volgen.

Men gaat uit militaire dienst

Als het dienstverband als militair eindigt, is men verplicht zich binnen 4 maanden opnieuw aan te melden voor een zorgverzekering. Men gaat dan ook weer premie betalen.

De gezinsleden

De verzekering van het ministerie van Defensie geldt alleen voor de militair zelf en niet voor eventuele gezinsleden. De gezinsleden kunnen dus verzekerd blijven bij de huidige verzekeraar.

Vestiging buiten Nederland

Voor militairen blijft bij vestiging buiten Nederland de SZVK-verzekering van kracht. De militair in werkelijke dienst die buiten Nederland is geplaatst, is AWBZ-verzekerd. Dit geldt ook voor zijn/ haar gezinsleden als die daar met toestemming van de Minister van defensie verblijven. Indien de militair in werkelijke dienst zich met zijn gezin buiten Nederland vestigt zonder toestemming van de minister, zijn de gezinsleden niet AWBZ-verzekerd. Zij moeten zich vanaf het moment dat de militair wordt teruggeplaatst in Nederland melden bij het College voor Zorgverzekeraars (CVZ) indien zij woonachtig zijn in een EU-, EER- of verdragsland of lidstaat. Indien de gezinsleden buiten de EU-, EER- of verdragsland blijven wonen, moeten zijzelf een particuliere ziektekostenverzekering afsluiten. De rechten op de Zorgverzekeringswet vervallen! Bij tijdelijk verblijf van korte duur buiten Nederland (vakantie) blijft de verzekering onverkort van toepassing.

Reservisten

Reservisten zijn niet SZVK verzekerd en betalen geen SZVK premie. De reservist houdt zijn civiele zorgverzekering aan (ook als hij in werkelijke dienst is). De reservist in werkelijke dienst krijgt gezondheidszorg door of vanwege de Militaire Geneeskundige Diensten (MGD’n) van Defensie. De als reservist ontvangen zorg door de MGD’n declareert de reservist niet bij zijn civiele zorgverlener. Rekeningen van civiele zorgverleners voor zorg verleend tijdens een periode waarin de reservist in werkelijke dienst was kunnen als volgt worden gedeclareerd. De rekeningen worden door de commandant van de reservist gewaarmerkt met “RESERVIST IN WERKELIJKE DIENST” met vermelding van: naam, rang, PS nummer, onderdeel, handtekening van zowel de commandant als van de reservist! en ter afhandeling aangeboden aan de SZVK te Den Haag. Dit zal ook gelden voor rekeningen voor verleende zorg buiten de periode van werkelijke dienst, indien de zorg is verleend op grond van een verwijzing door de MGD. (verwijsbrief meesturen met de rekening).

De SZVK zal zorg dragen voor de betaling aan de civiele zorgverlener. Dit is ook van toepassing op militairen( “gemilitairiseerde”burgers.) met een tijdelijke aanstelling op grond van artikel 11 van het AMAR. De enige uitzondering blijft het in het buitenland lokaal geworven personeel.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening