Medisch-specialistische zorg

De zorg die een medisch specialist levert, wordt vergoed uit de basisverzekering. Men moet voor deze behandelingen dus eigen risico betalen. Om gebruik te kunnen maken van deze zorg, heeft men een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist als deze doorverwijst naar een andere medisch specialist.

CVZ

Het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) heeft twee basisvoorwaarden opgesteld, waaraan de zorg moet voldoen voor men in aanmerking kan komen voor een vergoeding.

 • De behandeling moet volgens de huidige wetenschap en praktijk effectief zijn
 • Men is, door omstandigheden, redelijkerwijs aangewezen op deze behandeling. Dit is ter beoordeling aan uw huisarts of specialist.

Daarnaast kan de zorgverzekeraar aanvullende voorwaarden stellen, bijvoorbeeld voor plastische chirurgie. Voor men een dergelijke behandeling ondergaat, heeft men vooraf toestemming nodig van de zorgverzekeraar. In de polisvoorwaarden staat wanneer men dit moet aanvragen.

Verschillende soorten

In Nederland zijn ongeveer 30 verschillende medische specialismen. Sommigen hiervan kennen een aparte vergoeding in de basis- en/of aanvullende verzekering. Een paar voorbeelden:

 • IVF-behandelingen
 • Revalidatie
 • Transplantatie
 • Trombosedienst
 • Audiologische hulp (bijvoorbeeld een KNO-arts) en
 • Chirurg
 • Internist

Plastische chirurgie

Men kan een plastisch-chirurgische ingreep alleen vergoed krijgen als deze medisch noodzakelijk is. Hiervoor is een duidelijke verwijzing van de arts noodzakelijk. Onder de te vergoeden behandelingen vallen bijvoorbeeld bovenooglidcorrecties en een buikwandcorrectie door abdominoplastiek. Men kan ook een vergoeding krijgen voor behandelingen om misvormingen door bijvoorbeeld amputatie, reuma en brandwonden te verminderen. Dit moet altijd worden besproken met de zorgverzekeraar voordat u de behandeling ondergaat. Zo komt men achteraf niet voor onverwachte –financiële- gevolgen te staan.

Wat wordt niet vergoed?

Er zijn ook medisch-specialistische behandelingen waarvoor men geen vergoeding krijgt.

 • Plastische chirurgie van uitsluitend cosmetische aard (bijvoorbeeld borstvergrotingen)
 • Vierde en volgende IVF-behandeling
 • Sterilisatie of hersteloperatie hiervan
 • Liposuctie van de buik

Twijfelt over de vergoeding van de benodigde behandeling? Neem dan altijd contact op met de zorgverzekeraar voor meer informatie. Veel verzekeraars bieden als extra service wachtlijstbemiddeling, waar men bij deze zorg goed gebruik van kan maken.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening