Gemoedsbezwaarden

Een gemoedsbezwaarde vindt het afsluiten van verzekeringen in strijd met Gods voorzienigheid. Heeft men bezwaren tegen elke vorm van verzekeren, dan kan men een ontheffing van de premieplicht aanvragen vanwege gemoedsbezwaren. Als de gemoedsbezwaarde een ontheffing krijgt voor de AWBZ, dan heeft diegene deze automatisch ook voor de Zvw.

Ontheffing aanvragen

Wie in Nederland woont of werkt, is verzekerd voor de AWBZ en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Als iemand hier gemoedsbezwaren tegen heeft, kan men voor de AWBZ een ontheffing aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Degene is dan ook niet meer verzekerd voor de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het is niet mogelijk alleen een ontheffing van de Zvw-premie aan te vragen. De gemoedsbezwaarde ontvangt van de SVB de verklaring 'Ontheffing wegens gemoedsbezwaren'. De SVB informeert het CVZ maandelijks welke personen – en per welke datum – geregistreerd staan als gemoedsbezwaarden voor de Zvw.

Met een ontheffing, heeft men geen recht op zorgtoeslag. Men mag ook geen enkele andere verzekering hebben. Sluit men toch een verzekering af, dan vervalt de ontheffing.

Gevolgen ontheffing zorgverzekeringspremies

Krijgt iemand een ontheffing van de zorgverzekeringspremies, dan heeft dat een aantal gevolgen:

  • betaling van een bijdragevervangende belasting aan de Belastingdienst;
  • de kosten van medische zorg komen voor eigen rekening;
  • maakt men medische zorgkosten, dan heeft men – onder voorwaarden – recht op een financiële vergoeding;
  • geen recht op zorgtoeslag.

Wanneer men een ontheffing van de premieplicht heeft, mag deze geen enkele verzekering hebben. Sluit men een verzekering af, dan vervalt de ontheffing en moet er weer premie worden betaald.

Wat moet er betaald worden?

Als gemoedsbezwaarde betaalt men geen verzekeringspremies AWBZ of Zvw. Men moet wel een bijdragevervangende inkomsten- of loonbelasting betalen. De bijdragevervangende belasting Zvw is gelijk aan de inkomensafhankelijke Zvw-premie die verzekerden betalen.

De bijdrage is net zo hoog als de inkomensafhankelijke bijdrage die mensen met een zorgverzekering betalen.

Hoe wordt er betaald?

Zodra de SVB iemand heeft aangemerkt als gemoedsbezwaarde houdt de werkgever, pensioen- of uitkeringsinstantie de bijdragevervangende belasting in op het loon, pensioen of uitkering. De werkgever of uitkeringsinstantie draagt die af aan de Belastingdienst. Is men zelfstandig ondernemer of heeft men andere inkomsten uit Box 1, dan betaalt men de bijdragevervangende belasting rechtstreeks aan de Belastingdienst. Men ontvangt hiervoor een aanslagformulier.

Spaarrekening voor medische kosten

De Belastingdienst geeft de bijdragevervangende belasting aan het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het CVZ vormt daarmee het spaartegoed. Maakt men gebruik van medische zorg? Dan wordt dat betaald met het saldo van het spaartegoed. Is het spaarsaldo niet voldoende om alle kosten te vergoeden? Dan betaalt men de rest zelf.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening