Gedetineerde

Basisverzekering bij detentie

Wanneer men veroordeeld wordt tot het uitzitten van een straf in een justitiële inrichting of gevangenis, dan zal de gedetineerde zelf zijn zorgverzekering moeten opschorten. De gedetineerde is er zelf voor verantwoordelijk om de zorgverzekeraar in te lichten over het ingaan en de duur van de detentie.

Het feit dat de zorgverzekering wordt opgeschort betekent dat de zorgverzekering wel blijft bestaan maar dat de gedetineerde voor de duur van de opschorting er geen beroep op kan doen. Let op: de verplichte opschorting van de zorgverzekering geldt ook in het geval van voorlopige hechtenis.

Gedurende de periode dat de zorgverzekering is opgeschort betaalt de gedetineerde geen premie. Dit betekent automatisch dat ook de eventuele recht op zorgtoeslag gedurende dezelfde periode komt te vervallen. Wanneer de gedetineerde niet meer in een gevangenis of justitiële inrichting verblijft maar nog wel onder elektronisch toezicht staat, is men ook niet langer verzekerd via het Ministerie van Justitie. Ook in dit geval is de ex-gedetineerde er zelf verantwoordelijk voor om zijn eigen zorgverzekering weer te activeren.

Aanvullende zorgverzekering tijdens detentie

Voor een eventuele aanvullende zorgverzekering moet de gedetineerde wel premie blijven betalen tijdens de detentie. Deze worden dus niet automatisch samen met de basisverzekering opgeschort. De gedetineerde blijft dus ook gewoon zorgpremie verschuldigd voor deze aanvullende zorgverzekeringen. De gedetineerde kan de zorgverzekeraar vragen om de aanvullende zorgverzekering tegelijk met de basisverzekering op te schorten. De zorgverzekeraar hoeft daar niet mee akkoord te gaan dit is wettelijk gezien niet verplicht.

Medische zorg tijdens detentie

Een gedetineerd heeft uiteraard altijd recht op medische zorg. Heeft de gedetineerde medische zorg nodig tijdens zijn verblijf in een justitiële inrichting, dan betaalt het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) dit uit een collectieve verzekering.

Ziektekosten tijdens verlof detentie

Ziektekosten die de gedetineerde tijdens zijn verlof maakt, vallen onder de ziektekostenregeling van het ministerie van VenJ. Het moet dan wel gaan om medische kosten die volgens de medische dienst van de justitiële inrichting noodzakelijk zijn.

Declaraties behandelingen buiten de gevangenis

Heeft de gedetineerde buiten een justitiële inrichting een behandeling gehad die in aanmerking komt voor vergoeding door het ministerie van VenJ? Dan kan de behandelaar de rekening naar de justitiële inrichting sturen.

Zorgverzekering na detentie

Zodra de detentie is afgelopen, moet de gedetineerde dit melden bij zijn zorgverzekeraar. De verzekering wordt dan weer actief. De ex-gedetineerde moet dan ook zijn premie weer betalen voor zijn zorgverzekering. Als de ex-gedetineerde na zijn detentie gebruik wilt maken van de zorgtoeslag, moet dit (opnieuw) worden aangevraagd.

Detentie in het buitenland

Bij detentie in het buitenland blijft men verplicht ingeschreven voor de basisverzekering tot het moment dat de Sociale Verzekeringsbank heeft bepaald dat men geen ingezetene meer is van Nederland. Pas op het moment dat de Sociale Verzekeringsbank heeft beslist dat men geen ingezetene meer is, kan men ervoor kiezen om de basisverzekering te beëindigen.

Detentie in het buitenland uitgezeten

Indien men tijdens de detentie nog steeds verzekerd was in Nederland hoeft men bij vrijlating alleen een adreswijziging te sturen naar uw zorgverzekeraar. Was men tijdens de detentie in het buitenland niet meer verzekerd in Nederland en wordt men weer een ingezetene van Nederland, dan dient men zo snel mogelijk een nieuwe basisverzekering af te sluiten.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening