BSN

Het burgerservicenummer (BSN) is een uniek persoonsgebonden nummer. Iedereen die zich bij een gemeente laat inschrijven in de Gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens (GBA) krijgt zo'n nummer, als het niet al eerder is toegekend. Het is door de Nederlandse overheid in 2007 ingevoerd om, in combinatie met het DigiD, het elektronisch verkeer tussen overheid en burger in goede banen te leiden.

De tegenhanger van het BSN voor niet-natuurlijke personen (rechtpersonen zoals vennootschappen, verenigingen en stichtingen) is het RSIN. Met het burgerservicenummer of RSIN bepaalt de belastingdienst het btw-nummer en eventuele andere nummers, zoals een loonheffingennummer.

 • Het nummer moet uniek zijn;
 • Het BSN bestaat altijd uit 9 cijfers;
 • Het eerste cijfer van het BSN kan een 0 zijn;
 • Het BSN voldoet aan de 11-proef (zie hierna);
 • Het nummer moet informatieloos zijn;
 • Uit het nummer mag geen volgordelijkheid blijken;
 • Het BSN moet binnen een vooraf ingesteld interval liggen.

Het burgerservicenummer bestaat uit 9 cijfers en voldoet aan een variant op de zogenaamde elfproef. Het verschil in de berekening zit in het laatste cijfer, dat in plaats van met 1, met -1 wordt vermenigvuldigd. Als het burgerservicenummer wordt voorgesteld door ABCDEFGHI, dan moet:

(9 x A) + (8 x B) + (7 x C) + (6 x D) + (5 x E) + (4 x F) + (3 x G) + (2 x H) + (-1 x I) een veelvoud van 11 zijn.

Er kunnen met deze combinatie bijna 91 miljoen nummers gecreëerd worden. Geldige voorbeelden zijn: 111222333 en 123456782.

Als patiënt heeft men het recht om te weten welke zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars uw gegevens hebben opgevraagd. Een zorgaanbieder, indicatieorgaan of zorgverzekeraar kan:

 • uw BSN opvragen
 • uw BSN verifiëren
 • uw persoonsgegevens opvragen met uw BSN
 • controleren of uw identiteitsbewijs in omloop is

Het gaat hierbij alleen om persoonsgegevens en niet om medische gegevens. Men kan alleen een inzageverzoek indienen als men ouder is dan 16 jaar, niet onder curatele bent gesteld en er geen mentorschap is ingesteld. Als men niet bevoegd is om een verzoek om inzage in te dienen kan de wettelijk vertegenwoordiger een verzoek indienen. De vertegenwoordiger ontvangt dan het antwoord.


Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening