Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Langdurige zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten wordt betaald uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Op die manier hoeft men geen hoge kosten te maken als men dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft. Het kabinet is van plan om de AWBZ ingrijpend te hervormen. Dat is nodig om de zorg in de toekomst betaalbaar te houden.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Voor de meeste AWBZ-zorg heeft iemand een indicatie nodig. Men kan kiezen voor zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb).

AWBZ-zorg:

Voor de volgende soorten zorg en ondersteuning vanuit de AWBZ heeft men een indicatie nodig:

 • Persoonlijke verzorging
  • Bijvoorbeeld hulp bij het douchen, aankleden of naar het toilet gaan.
 • Verpleging
  • Zoals wonden verzorgen of injecties geven.
 • Begeleiding
  • Begeleiden van activiteiten, dagopvang valt hier ook onder.
 • Behandeling
  • Zoals revalidatie of de behandeling van een chronische ziekte.
 • Langdurig verblijf in een zorginstelling
  • Zoals wonen in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
 • Kortdurend verblijf in een zorginstelling
  • Maximaal 3 etmalen per week. Bijvoorbeeld: een gehandicapt kind dat thuis woont gaat enkele keren per week naar een instelling om de ouders te ontlasten.

AWBZ-zorg zonder indicatie:

Er zijn ook vormen van AWBZ-zorg waar men geen indicatie voor nodig heeft. Bijvoorbeeld als het gaat om vaccinaties of zwangerschapsafbreking. Heeft men zorg nodig omdat men zintuiglijk gehandicapt is (bijvoorbeeld blind of doof). Dan heeft men ook geen indicatiebesluit nodig.

AWBZ-zorg: in natura of zelf regelen?

Heeft men een indicatie voor zorg uit de AWBZ? Dan kan men deze zorg op 2 manieren regelen:

 • Men kan kiezen voor zorg in natura. De zorgaanbieder bepaalt dan hoe men de zorg krijgt waar men recht op heeft.
 • Men kan zelf de zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg die niet onder de AWBZ valt:

De volgende vormen van zorg vallen niet onder de AWBZ:

 • Gebruikelijke zorg
  • Heeft men minder dan 3 maanden zorg nodig? Dan kan iemand binnen het eigen gezin of huishouden deze persoon helpen bij de dagelijkse verzorging. Dit heet gebruikelijke zorg. Men komt dan niet in aanmerking voor zorg uit de AWBZ.
 • Mantelzorg
  • Heeft men langer dan 3 maanden zorg nodig? Dan gaat het niet om gebruikelijke zorg, maar om mantelzorg. Is er (tijdelijk) geen mantelzorg mogelijk? Dan kan men wel AWBZ-zorg aanvragen.
 • Hulpmiddelen en voorzieningen
  • Huishoudelijke hulp, rolstoelen en aanpassingen aan de woning vallen niet onder de AWBZ, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wmo wordt uitgevoerd door de gemeente. De gemeente bepaalt hoe ze de Wmo uitvoert.
 • Ziekenhuisverblijf
  • Opname in het ziekenhuis wordt vergoed uit de Zorgverzekeringswet tot 365 dagen daarna AWBZ. Woont men in een AWBZ-instelling en wordt men tijdelijk in een ziekenhuis opgenomen? Dan stopt de AWBZ-vergoeding. Men heeft weer recht op AWBZ-zorg zodra men teruggaat naar de AWBZ-instelling.

Zorg vergelijken


Contact

Facebook Icon Twitter Icon LinkedIn Icon
Kiesgoed is onderdeel van Heilbron | disclaimer | dienstverlening